នាំមុខក្នុងតំបន់ វត្តមាន​ជាសកល

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ពាក់​កណ្តាល​ទសវត្សរ៍​នេះ​យើង​បាន​សង្កេត​ឃើញ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ពីរ គឺវិ ស័យ​សេវា​កម្ម និង វិស័យហិរញ្ញ​វត្ថុ។​ដើម្បី​​ឲ្យ​វិស័យ​សំខាន់ៗ​ទាំង​នេះ​បន្ត​អភិវឌ្ឍ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បន្ត​បង្កើត​បរិយាកាស​វិនិយោគ​ទុន​ដោយ​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​និង​ផ្តល់​លក្ខខណ្ឌ​ប្រកួត​ប្រជែង ដើម្បី​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​និង​ទាក់​ទាញ​អ្នក​វិនិយោគ​មកពី​តំបន់​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជុំ​វិញ​​ពិភព​លោក​។

ប្រសិន​បើ​យើង​ក្រឡេក​មើល​ទៅ​ទី​ផ្សារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុង​ស្រុក​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​យើង​អាច​មើល​ឃើញ​ថា ស្ថាប័ន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ មាន​ការ​រីក​លូតលាស់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ទោះ​បីជាបទប្បញ្ញត្តិ​ទី​ផ្សារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ក្មេង​ខ្ចី​ក៏​ដោយ​ក៏​វិនិយោគិន​បរទេស​ជា​ច្រើន​មើល​ឃើញ​សក្តានុពល អនាគត​គឺ​ធំ​ធេង...

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ទិដ្ឋភាពទូទៅ

សាររបស់អគ្គនាយិកា

ពាក់​កណ្តាល​ទសវត្សរ៍​នេះ​យើង​បាន​សង្កេត​ឃើញ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ពីរ គឺវិ ស័យ​សេវា​កម្ម និង វិស័យហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដើម្បី​​ឲ្យ​វិស័យ​សំខាន់ៗ​ទាំង​នេះ​បន្ត​អភិវឌ្ឍ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បន្ត​បង្កើត​បរិយាកាស​វិនិយោគ​ទុន​ដោយ​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​និង​ផ្តល់​លក្ខខណ្ឌ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដើម្បី​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​និង​ទាក់​ទាញ​អ្នក​វិនិយោគ​មកពី​តំបន់​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជុំ​វិញ​​ពិភព​លោក​។

រយៈ​ពេល ១០ឆ្នាំ​ក្រោយ​ពីវិបត្តហិរញ្ញ​វត្ថុ​ពិភព​លោក​​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៨​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​​កំពុង​ងើប​ឡើង​វិញ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អនាគត​ដ៏​ភ្លឺស្វាង​ប៉ុន្តែ​ក៏​នៅ​តែ​មាន​ការប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​អស្ថិរភាព​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ល្បឿនយឺត​នៃ​អតិផរណា​និង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ក្នុង​ពេល​ដ​ដែល​​នោះ​វិស័យហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​កំពុង​បង្ហាញ​ពីភាពវិជ្ជ​មាន​និង​កំណើន​ដ៏​សំខាន់។ ជាក់​ស្ដែង យើង​ឃើញ​មាន​ធនាគារ​ពាណិជ្ជជា​ច្រើន​សា្ថប័នហិរញ្ញ​វត្ថុ​ក៏​ដូចជា​ធុរកិច្ចហិរញ្ញ​វត្ថុ​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​ទៀត​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ប្រទេស​របស់​យើង។ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៤ យើង​បាន​ផ្ដួចផ្ដើម និង​សហការ​ជា​មួយ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​សិក្សា និង​ចងក្រង​ច្បាប់​ជួញដូរ អឹម & អ៊ី នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា រហូត​យើង​ទទួល​បាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ដំបូង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។

ដោយ​ផ្អែក​លើ​ដៃ​គូ​ដែល​មាន​បទពិ​សោធន៍​ជាង​៤០ ឆ្នាំ​ពីហុងកុង​យើង​ជឿ​ជាក់​ថា​យើង​នឹង​អាច​បន្ត​រីក​ចម្រើន​បន្ថែម​ទៀត​លើវិស័យហិរញ្ញ​វត្ថុ​របស់​ប្រទេស ក៏​ដូចជា​បង្កើន​ចំណូល​និង​ការ​ងារ​របស់​យើង​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ។ ក្នុង​នាមជា​ប្រធាន​នៃ CDX​ខ្ញុំ​ជឿ​ជាក់​ថា​យើង​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​កម្ពុជា​នា​ពេល​អនាគត។ន​មើល​ឃើញ​សក្តានុពល អនាគត​គឺ​ធំ​ធេង...

ទស្សនៈវិស័យរបស់​ក្រុមហ៊ុន

​ធ្វើ​ជា​ប្រភព​ដ៏​អស្ចារ្យ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​កម្ពុជា​

ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​នាំ​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​

នាំ​យកទី​ផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក​ទៅ​កាន់​ទី​ផ្សារ​សាកល​លោក​

ដៃគូរសហការរបស់CDX

Jakarta Futures Exchange (JFX)
Jakarta Futures Exchange (JFX)

Jakarta Futures Exchange (JFX)

Jakarta Futures Exchange (JFX) is the first futures exchange in Indonesia. JFX was established on August 19, 1999 with a foundation to bring great benefits to the business community and as a means of hedging. The main role of JFX is as a facility provider for its members to conduct futures contract transactions based on established price through efficient interaction based on demand and supply in the electronic trading system. The establishment of JFX is based on Law No. 32 of 1997 on Commodity Futures Trading.